KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

[Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş]  (“Bosch”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyor ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındsa kişisel verilerinizin işlenme yöntemi, amacı ve hukuki nedeni, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği ve ilgili kanun kapsamındaki haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

Yürütmekte olduğumuz tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

 

1)   VERİ SORUMLUSU

 

KVKK kapsamında, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile Bosch tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

2)     İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Bosch olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad, Kredi kartı bilgileri

İletişim Bilgileri: E-posta adresi, Şirket telefon numarası, Cep Telefon Numarası

Diğer Bilgiler: Kullanıcı adı, Bayi kodu, Firma adı (şahıs şirketi olması halinde)

 

3)   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME KAPSAMI, AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde sayılan hukuki sebepler kapsamında aşağıda detaylıca açıklandığı şekilde işlenecektir:

 

  • NeTahsilat ödeme sistemleri üzerinde yetkilendirmelerinin yapılabilmesi, sözleşmesel ilişkinin sürdürülebilmesi

 

Bu amaçla kimlik, iletişim ve diğer bilgileriniz KVKK m. 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

 

  • Cari hesap kodunun alınması ve ödemelerin yapılabilmesi

 

Bu amaçla kimlik, iletişim ve diğer bilgileriniz KVKK m. 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

 

  • Ödemelerin yapıldığına ilişkin bilgilendirmelerin yapılabilmesi

 

Bu amaçla iletişim bilgileriniz KVKK m. 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

 

4)   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

 

Bayilerin, Bosch’un lisans hakkına sahip olduğu ödeme sistemleri üzerinde yetkilendirmelerinin yapılabilmesi amacıyla işlenen kişisel verileri Bosch tarafından otomatik yollarla toplanmaktadır. Alt bayilerin ödeme sistemlerimiz üzerinde yetkilendirmelerinin yapılması ise, bayiler tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda Bosch, anlaşmalı bayileri ve alt bayilerinde ödeme yapan müşterilerinin kişisel verilerini www.bosch-tahsilat.com üzerinden otomatik yollarla toplamakta ve işlemektedir.

 

5)   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve global şirket politikalarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla KVKK’nın  8 ve 9’uncu maddesi uyarınca:

  • Çok uluslu bir şirket olan Bosch’un iş süreçlerine ilişkin prosedürlerin yerine getirilmesi, yönetim raporlama faaliyetlerinin sağlanması,  ödeme işleminin tamamlanabilmesi ve ödeme kaydı gönderilebilmesi amacıyla ve teknik alt yapı gereği serverları yurt dışında bulunan Bosch grup şirketlerine açık rızanıza istinaden aktarılmaktadır.
  • Ödeme işlemlerinin yapılabilmesi, faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilir olması amacıyla KVKK KVKK m. 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak banka, finans ve ödeme kuruluşlarına aktarılmaktadır.
  • Ayrıca, olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda Bosch’un savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla KVKK m. 5/2/(e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden gerekmesi halinde avukatlarımız, mahkemeler ve icra daireleri ile paylaşılacaktır.

 

6)   KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZ

 

KVKK madde 11 uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 

(1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişilerin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu kapsamda haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizde www.bosch.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi  yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize veya posta adresimize; Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Bosch, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

  • Veri Sorumlusu: Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Başvuru Adresimiz: [Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20 Ofis Park A Blok | 34854 Kucukyali/Maltepe | TURKEY
  • Kayıtlı Elektronik Posta Adresimiz: [boschsantic@hs01.kep.tr]

Çerez Politikası

© Bosch Sanayi ve Ticaret. A.Ş. 2024, tüm hakları saklıdır.